Projekty unijne

SEAFOOD Tomasz Włodyka realizuje operację pt. „Uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności firmy SEAFOOD Tomasz Włodyka poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz zatrudnienie 2 pracowników.

Planowane efekty

- Liczba operacji w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 1 szt.

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt. / 1,5 EPC.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 9 szt. / 9 EPC.

Wartość operacji łącznie 198 000,00 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 102 621,35 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 18 109,65 zł